Escalumen

Menu

Diagnózy - SM - Systém

SLOVNÍK

Všetky pojmy v tomto slovníku sú laickou interpretáciou odborných definícií tak, aby im porozumel človek bez zdravotného vzdelania. V žiadnom prípade nemôžu byť vysvetlenia v tomto slovníku považované za odborné definície lekárskych termínov. Cieľom tohto slovníka je priblížiť laickej verejnosti jednoduché vysvetlenia k najčastejším otázkam o ochoreniach chrbtice.

Chrbtica človeka je tvorená z 33-34 stavcov, medzistavcových platničiek a väzov. Stavce sú kosti, ktoré majú v sebe otvor. Tieto otvory vytvárajú v usporiadaní stavcov v chrbtici chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha. Z nej vždy medzi dvoma stavcami vystupujú miešne nervy.

Chrbtica človeka je z bočného pohľadu esovito prehnutá, pričom zakrivenie smerom dovnútra tela sa nazýva lordóza (krčná a drieková chrbtica) a zakrivenie smerom von z tela sa nazýva kyfóza (hrudná chrbtica). Pokiaľ je zakrivenie chrbtice dovnútra alebo von z tela zvýraznené, hovoríme o hyperlordóze alebo hyperkyfóze. Naopak, pokiaľ sú zakrivenia menšie ako obvykle, prípadne žiadne, hovoríme o narovnanej lordóze/ narovnanej kyfóze.

Niekedy je hyperlordóza tak veľká, že dochádza ku kontaktu tŕňových výbežkov stavcov, čo nazývame Baastrupov fenomén.
Jednotlivé stavce sú navzájom spojené tzv. facetovými kĺbami. Pokiaľ im telo nevie dodať potrebnú výživu, môžu byť postihnuté artrózou (opotrebenie kĺbov v dôsledku veku alebo nadmerného preťažovania). Tá môže vznikať aj na tzv. sakroiliakálych kĺboch / kĺbových spojeniach (SI). Ide o miesta, kde sa krížová kosť spája s panvou. Dlho boli tieto kĺby považované za pevne zrastené. V súčasnosti vieme, že sú pohyblivé, aj keď v malom rozsahu. Pri nesprávnom postavení panvy (zošikmení alebo vyosení) môže dochádzať k blokáde týchto kĺbov.

Pri vychýlení chrbtice do strán hovoríme o skolióze. Skolióza môže byť tvaru „C“ alebo tvaru „S“ (prípadne viacpočetná krivka). Pokiaľ je chrbtica vychýlená do ľavej strany, hovoríme o sinistroskolióze. Pravostranné zakrivenie sa nazýva dextroskolióza. Používajú sa aj názvy zakrivenia – sinistrokonvexné a dextrokonvexné zakrivenie. Podľa časti chrbtice, na ktorej sa vychýlenie nachádza, sa skolióza označuje ako cervikálna (krčná), cerviko-torakálna (na prechode krčnej a hrudnej chrbtice),torakálna (hrudná), torako-lumbálna (na prechode hrudnej a driekovej chrbtice), lumbálna (drieková) a lumbo-sakrálna (na prechode driekovej chrbtice a krížovej kosti). Stupeň skoliózy sa určuje podľa veľkosti zakrivenia: 1. st. do 30°, 2.st. do 60°, 3.st. do 90° a 4.st. nad 90° (stupnica podľa Cobba).

Medzi stavcami sa od druhého krčného stavca (C2-C3 alebo C2/3) po prvý krížový (L5-S1 alebo L5/S1) nachádzajú medzistavcové platničky (disky). Je ich spolu 23. Skladajú sa zjednodušene z väzivového prstenca (nucleus pulposus) a rôsolovitého (gélového) jadra – anulus fibrosus. Aby mohli správne fungovať, potrebujú si udržiavať pružnosť prostredníctvom látkovej výmeny. Platničky fungujú ako špongie – pri natiahnutí chrbtice nasajú výživné látky z okolia a pri stlačení zase vypudia odpadové látky do okolia. Pokiaľ máme správne držanie tela a svaly v rovnováhe (optimálne uvoľnené, pružné a posilnené), naša chrbtica sa naťahuje a stláča pri každom kroku. Ak však držanie tela nie je správne a svaly nie sú v harmónii (stuhnuté, oslabené, skrátené), k naťahovaniu a stláčaniu chrbtice dochádza minimálne. Platničky v dôsledku toho začínajú trpieť podvýživou, postupne strácajú svoju pružnosť a degenerujú. Začínajú sa vytláčať mimo okraj stavca, pričom môže dochádzať k útlaku miešnych nervov i samotnej miechy. Postupne tvrdnú (kostnatejú) a pod vplyvom prudkého pohybu alebo nadmernej záťaže môžu prasknúť, pričom dochádza k vytlačeniu/vytečeniu rôsolovitého jadra.

Jemné vytlačenie platničky (väčšinou do 3 mm) mimo okraj stavca bez poškodenia jadra sa nazýva bulging. Vytlačenie platničky mimo okraj tela stavca nad 3 mm alebo s poškodením jadra sa nazýva hernia. Tá sa bližšie špecifikuje ako protrúzia (vytlačenie platničky s neprerušeným prstencom) alebo extrúzia disku (prasknutý väzivový prstenec). Niekedy dochádza k vytlačeniu platničky nie mimo okraj tela stavca, ale do tela stavca, vtedy hovoríme o Schmorlových uzloch.

Pokiaľ sa z degenerovaného disku oddelí malá časť, hovoríme o sekvestri.

Postupné tvrdnutie alebo kostnatenie platničiek a degenerácia krycích plôch stavcov sa nazýva osteochondróza. Často pri nej dochádza aj k tvorbe výrastkov - osteofytov.

Ďalšie pojmy:

Morbus Scheuermann /Scheuermannova choroba – ľudovo tiež „guľatý chrbát“. Vzniká medzi 12.-18. rokom života. Po tomto období hovoríme o stave po Sheuermannovej chorobe. Je charakteristická hyperkyfózou, prevažne v dolnej časti hrudnej chrbtice. Dochádza pri nej často k degenerácii platničiek (Schmorlove uzly) i stavcov (klinovitá deformácia).

spondylitída - zápalové ochorenie chrbtice, iné než degeneratívne ochorenie

spondylóza - akékoľvek degeneratívne zmeny chrbtice vrátane tvorby osteofytov

vákuový disk / vákuový fenomén – disk, ktorý pri zobrazovacom vyšetrení vykazuje známky svedčiace pre prítomnosť plynu v centre diskového priestoru, zvyčajne ako prejav degenerácie disku

zmeny kostnej drene tela stavca (Modicova klasifikácia) - zmeny tela stavca spojené so zápalovým a degeneratívnym ochorením disku podľa zobrazenia na obrazoch magnetickej rezonancie: